Integritetspolitik

TF Bank Group (TF Bank) er den såkaldte "ansvarlige" for dine personoplysninger, hvilket betyder, at TF Bank bestemmer formålene og midlerne til behandlingen af ​​dine personoplysninger. TF Bank er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv. 

Med denne integritetspolitik er det TF Banks mål at give dig yderligere detaljer om, hvordan vi behandler og sikrer din berettigede interesse i at beskytte dine personlige data og dine rettigheder. Integritetspolitikken er et supplement til TF Banks vilkår og betingelser. Behandlingen af ​​personoplysninger i TF Bank er reguleret af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) (forordning (EU) 2016/679). TF Bank leverer finansielle produkter og tjenester gennem sine tilknyttede virksomheder og filialer i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tyskland, Østrig og Spanien. GDPR gælder for alle EØS/EU-lande, og derfor er det TF Banks mål, at denne integritetspolitik skal dække information om behandling af personoplysninger i alle de lande, hvor TF Bank er etableret.

Med personoplysninger forstår TF Bank "enhver information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person” ("den registrerede"). Ved "kunde" menes en registreret person, der har indgået eller planlægger at indgå et kontraktforhold med TF Bank. TF Bank behandler personoplysninger, såsom CPR-nummer (SSN), adresse, statsborgerskab, e-mailadresse, telefonnummer, bankkontonumre, kopi af offentligt udstedt ID (pas og kørekort) samt kopi af elektronisk signatur eller ID mm.

TF Bank behandler personoplysninger om økonomiske oplysninger som f.eks. kreditoplysninger og formålet med/den tilsigtede karakter af forretningsforholdet.

TF Bank behandler personoplysninger som f.eks. ændringer i kontrakten, betalinger, transaktioner og transaktionshistorik mv., der er oplyst i løbet af kundeforholdet.

TF Bank behandler også personoplysninger om registrerede, der har ansøgt om TF Banks produkter eller tjenester, men som er blevet afvist – eller af andre årsager alligevel ikke har indgået kundeforhold med TF Bank.

3.1 Formål med behandlingen

TF Bank behandler personoplysninger til følgende formål:

a) til markedsføringsformål som f.eks. nyhedsbreve, partnerbaseret marketing og online sporing af kunders adfærd

b) til opfyldelse af en låneaftale, indlånsaftale, kreditkortsaftale eller en betalingsløsning vedrørende onlinekøb

c) at overholde juridiske forpligtelser som f.eks. at forebygge bedrageri og hvidvaskning samt ved terrorfinansieringsformål, finansiel rapportering, beregning af kapitalkrav for kreditrisiko, skatteindberetning og indberetning til myndigheder

d) til markeds- og kundeanalyse, forretnings- og metodeudvikling, risikostyring og statistik for at forbedre TF Banks produkter, services og kundekommunikation

e) til målretning af aktiviteter via Google Analytics, Google Ads og Facebook Ads.

3.2 Retsgrundlag

TF Banks behandling af personoplysninger er baseret på følgende juridiske grundlag:

a) opfyldelse af kontraktmæssige krav

TF Bank behandler personoplysninger, der er nødvendige for at udføre en finansiel kontrakt med dig eller personer, der har haft til hensigt at indgå en kontrakt med TF Bank. Dette omfatter normalt registrering af transaktioner, opgørelse af udestående krav, fakturering, opfølgning på ændringer i kreditrisiko, betalingsanmærkninger mv. Forud for indgåelse af en kreditaftale er det nødvendigt at foretage en kreditvurdering. I denne sammenhæng vil det bl.a. være relevant at behandle dine kontaktoplysninger og økonomiske oplysninger som f.eks. selvangivelser, lønsedler og eventuelle betalingsanmærkninger.

b) samtykke

TF Bank bruger samtykke som juridisk grundlag til direkte markedsføringsformål som f.eks. nyhedsbreve, der er relateret til TF Banks produkter. Ansøgere og kunder kan give deres samtykke til at modtage direkte markedsføring under ansøgningsprocessen og inden indgåelse af aftale med TF Bank. Disser former for samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage.

C) retlige forpligtelser

TF Bank behandler dine personoplysninger for at opfylde sine forpligtelser i henhold til love, regler og myndighedernes beslutninger.

d) Berettiget interesse

Endelig behandler TF Bank dine personoplysninger, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til en legitim interesse – og hvor denne interesse ikke tilsidesættes af den eller de registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. TF Bank har vurderet følgende behandlingsaktiviteter til at være inden for TF Banks legitime interesse:

- at behandle personoplysninger om registrerede, der har ansøgt om TF Banks produkter eller tjenester, men er blevet afvist eller ikke af andre årsager har indgået i et kundeforhold med TF Bank. TF Bank bør over for myndighederne kunne dokumentere, at låneansøgninger afvises, hvis ansøgerens økonomi ikke er god nok til at kunne administrere et lån og for at kunne dokumentere baggrunden for afslaget over for en kunde, der måtte klage over dette.

- at forebygge svindel ved at fange større ændringer i ansøgerens oplysninger, hvorfor en ny låneansøgning følger kort efter et afslag. Af denne grund er det nødvendigt for TF Bank at opbevare visse oplysninger om en afvist låneansøgning i en periode efter afslaget. 

- ved hjælp af automatiseret beslutningstagning og såkaldt profilering: F.eks. udfører TF Bank automatiserede kreditbeslutninger på en låneansøgning for at opfylde kontrakten. Profilering bruges til kundeanalyse, metodeudvikling, markedsføring, automatiserede beslutninger og transaktionsovervågning for at imødegå svindel. Retsgrundlaget for profilering er TF Banks legitime interesse, juridiske forpligtelse og opfyldelse af kontrakt. TF Bank anvender profilering for at øge forståelsen for vores kunder. Således kan vi give dig ydelser og information, der passer bedre til dine behov og interesser samt til at opfylde juridiske forpligtelser.

- samt for at bruge Google Ads og Facebook Ads til målretningsformål.

TF Bank indsamler personoplysninger fra følgende kilder: 

• data leveret af dig til TF Bank

• internt genererede data inden for TF Bank Group som transaktionshistorik

• vores e-handelspartnere

• leverandører af informationstjenester som private og offentlige registre

• låneansøgningsformidlere og datterselskaber

• kreditbureauer

• fra tjenesteudbydere, der sporer brugerbevægelser online f.eks. vha. cookies.

TF Bank vil opbevare dine personlige oplysninger i den periode, som er nødvendig for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne politik – medmindre længere tids opbevaring er påkrævet eller tilladt ved lov. Normalt betyder dette (a) en fem (5) års opbevaringsperiode for personer, der har ansøgt om et TF Bank-produkt, men er blevet afvist eller har valgt ikke at opfylde en ansøgning, (b) en ti (10) års opbevaringsperiode for kunder som har opsagt en aftale (kontantlån, depositum, kreditkort og e-handelskredit) med TF Bank regnet fra opsigelsesdatoen.

Dine personoplysninger er beskyttet af bankhemmeligheden, hvilket betyder, at TF Bank ikke må videregive personoplysninger til uvedkommende.

Når det er tilladt mht. bankhemmelighed, deler TF Bank visse personoplysninger med andre modtagere.

Personoplysninger vil blive delt med eller overført til nedenstående liste over tredjeparter, der er autoriseret som vores nære databehandlere, så de kan handle på vores vegne eller inden for TF Bank Group til angivne formål:

• andre TF Bank Group-enheder og vores samarbejdspartnere

• marketingpartnere og målretningsudbydere såsom Google Analytics, Google Ads og Facebook Ads

• betalingsmodtagere og betalingsudbydere

• forsikringsudbydere

• udbydere af informationstjenester

• informationssystemleverandører

• tredjeparter, der er uafhængige registeransvarlige, såsom inkassobureauer, forsikringsudbydere, mæglere, andre banker og offentlige myndigheder iht. lovgivningen.

• du har ret til information om, hvordan TF Bank behandler dine personoplysninger. Og du kan til enhver tid kontakte TF Bank, hvis du ønsker at få detaljerede oplysninger om behandlingen af ​​dine personoplysninger. TF Bank kan anmode om, at du er specifik i den forbindelse.

• du har ret til at trække dit samtykke tilbage vedr. behandling af personoplysninger til markedsføringsformål – herunder både direkte markedsføring og brug af sporingstjenester som f.eks. cookies

• du har ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger behandlet af TF Bank, med mindre TF Bank har en ret eller en juridisk forpligtelse til ikke at dele personoplysninger eller med mindre dataene kan videregives på en sikker måde

• du har ret til berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, hvis visse krav er opfyldt, og hvis TF Bank ikke længere kan bevise retsgrundlag for behandlingen

• du har ret til dataportabilitet, som er tæt forbundet med retten til indsigt, men adskiller sig fra den på visse måder. Retten til dataportabilitet giver dig mulighed for at modtage de personoplysninger – som du har givet til TF Bank – i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at overføre disse data til en anden dataansvarlig

• du har ret til at indgive en klage i forbindelse med databehandling direkte til TF Bank: Se kontaktoplysninger under afsnit 8. Hvis du er utilfreds med det modtagne svar fra TF Bank, har du ret til at indgive en klage til den relevante regulator: Datatilsynet

• du har ret til at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, der sker på baggrund af legitime interesser, medmindre den legitime interesse tilsidesætter dine grundlæggende rettigheder og friheder.

 

Tilsynsmyndigheden for TF Banks hovedvirksomhed er kompetent til at fungere som ledende tilsynsmyndighed vedr. grænseoverskridende behandling udført af TF Bank. Den ledende tilsynsmyndighed for TF Bank er det svenske datatilsyn – Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktoplysninger Integritetsskyddsmyndigheten:

www.imy.se

Telefon: +46 8 657 61 00

E-mail: imy@imy.se

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder beskrevet i afsnit 7., eller hvis du har spørgsmål vedr. denne integritetspolitik eller ønsker at indgive en klage til TF Bank, kan du kontakte følgende:

TF Bank Sweden

Box 947

501 10 Borås

+ 46 33 722 35 00

dpo@tfbank.se

TF Bank kan redigere denne integritetspolitik. Den seneste version af integritetspolitikken bør altid være tilgængelig på vores hjemmesider.