TF Bank Lånesikring

TF Bank lånesikring er en forsikring, der giver dig og din familie større økonomisk tryghed, hvis du skulle opleve uarbejdsdygtighed eller ufrivillig arbejdsløshed. Det beskytter også dine pårørende i tilfælde af, at du går bort.

Lånesikringen betaler dit lån, hvis du skulle komme ud for en ulykke

Vi tilbyder lånesikring til dig, der gerne vil have styr på udgifterne til dit privatlån, og spare dig og din familie for bekymringer, uanset hvad der sker i livet. Forsikringsdækningen og kvalifikationskravene er tilpasset din alder. Andre regler gælder, hvis du er over eller under 65.

Forsikringen gælder indtil du fylder 75 år, og kvalifikationskravene er tilpasset din alder. For dig der er mellem 18 og 64 år når du tegner forsikringen, skifter den automatisk til det omfang der gælder for 65-75 år.

Forsikringsgebyret beregnes som 8,50% af den månedlige udgift på dit lån. F.eks. hvis dit månedlige afdrag er 1034 kr., koster lånesikringen kun 88 kr./mdr . Forsikringsgebyret opkæves hver måned sammen med betalingen til dit lån. Lånesikringen kan når som helst opsiges skriftligt med et varsel på løbende måned + 30 dage.

MERE INFORMATION OM LÅNESIKRING

Lånesikring til dig der er mellem 18 – 64 år

 • Er privatperson eller selvstændigt erhvervsdrivende
 • Har et dansk CPR nr. og er bosat i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) ved tilslutningen til gruppeforsikringen,
 • Er fyldt 18 men ikke 65 år,
 • Er fastansat som lønmodtager i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) og aflønnet for mindst 80 timer pr måned eller er selvstændigt erhvervsdrivende. Hvis du er lønmodtager skal du være fastansat hos samme arbejdsgiver i mindst 12 sammenhængende måneder før tilslutningen til gruppeforsikringen og er du selvstændigt erhvervsdrivende skal du have drevet din virksomhed i mindst 12 sammenhængende måneder før tilslutningen til gruppeforsikringen.
 • Ikke har, eller burde have, kendskab til kommende arbejdsløshed.
 • Er fuldstændig arbejdsdygtig og ikke modtager nogen form for sygedagpenge, ansat i fleksjob eller ansat i job med løntilskud eller lignende.

 

Lånesikring til dig der er mellem 65 – 75 år

 • Er privatperson,
 • Har et dansk CPR nr. og er bosat i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) ved tilslutningen til gruppeforsikringen,
 • Er fyldt 65 år eller fylder 65 år men ikke 75 år. Lånesikringen kan dog ikke gentegnes af personer, der er fyldt 74 år.
 • Er fuldstændig rask og uvidende om sygdom eller ulykkestilfælde.
 • Er lånet optaget af to personer, kan begge disse personer tillige tilslutte sig gruppeforsikringen, såfremt de opfylder ovenstående betingelser. Hver låntager betaler hvert sit forsikringsgebyr og hvis flere personer er berettigede til betaling af en forsikringsydelse på samme tid, vil der dog kun blive betalt én forsikringsydelse til lånet.

Lånesikring 18 - 64 år

 • Hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs betaler Lånesikringen dine månedlige ydelser på dit privatlån hos TF Bank.
 • Hvis du bliver midlertidig uarbejdsdygtig betaler Lånesikringen dine månedlige ydelser på dit privatlån hos TF Bank.
 • Hvis du dør på grund af pludselig og uforudset ulykkestilfælde, eller sygdom, betales restgælden i henhold til dit privatlån på dødstidspunktet, direkte til TF Bank AB, maksimalt 150.000 kr.

 

Lånesikring 65 - 75 år 

 • Hospitalsophold: Hvis du er indlagt på hospitalet i mere end 30 sammenhængende hele dage på grund af et pludseligt og uforudset ulykkestilfælde, eller sygdom, betaler forsikringsselskabet restgælden på din låneaftale hos TF Bank, maksimalt 80.000 kr.
 • Dødsfald. Hvis du dør på grund af pludselig og uforudset ulykkestilfælde, eller sygdom, betaler forsikringsselskabet restgælden i henhold til din låneaftale hos TF Bank på dødstidspunktet, maksimalt 150.000 kr.

Lånesikring 18 - 64 år

Ufrivillig arbejdsløshed, dækker ikke hvis:

 • Du inden for de første 3 måneder efter at forsikringen er trådt i kraft bliver arbejdsløs, opsagt, eller modtager enhver form for mundlig eller skriftlig besked om, at du med overvejende sandsynlighed bliver arbejdsløs.
 • Du på tidspunktet for forsikringens etablering havde kendskab til eller burde have haft kendskab til kommende arbejdsløshed.
 • Du ikke har været beskæftiget som lønmodtager (aflønnet for min. 80 timer pr. måned) eller ikke har drevet virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende i en periode på min. 12 måneder umiddelbart før første arbejdsløsheds indtræden.
 • Du ved forsikringens etablering eller senere har givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for forsikringsdækningen.

Midlertidig uarbejdsdygtighed

 • Ulykkestilfælde eller sygdom, der opstår inden for de første 30 dage, efter Lånesikringen er trådt i kraft.
 • Ulykkestilfælde eller sygdom, som du tidligere har opsøgt læge for eller modtaget pleje for og som er indtruffet, eller som du har lidt af inden for 12 måneder umiddelbart før tilslutningen til gruppeforsikringen.
 • Ulykkestilfælde eller sygdom, som du forsætligt har påført eller pådraget dig.
 • Ulykkestilfælde eller sygdom forårsaget under påvirkning af alkohol eller andre rusmidler, sovemedicin eller euforiserende stoffer.

Dødsfald

 • Dødsfald som følge af deltagelse i krig eller politisk uro udenfor Danmark.
 • Dødsfald som følge af selvmord.
 • Sygdom eller tilskadekomst med døden til følge, og som var kendt eller som du burde have kendt i 12 måneder umiddelbart før tilslutningen til forsikringen.

Lånesikring 65 - 75 år

Hospitalsindlæggelse:

 • Ulykkestilfælde eller sygdom, som du tidligere har opsøgt læge for eller modtaget pleje for, og som er indtruffet eller som du har haft en lidelse for (i op til 12 måneder umiddelbart) før tilslutningen til gruppeforsikringen.
 • Ulykkestilfælde eller sygdom forårsaget under påvirkning af alkohol eller andre rusmidler, sovemedicin eller euforiserende stoffer.
 • Ryg- eller nakkelidelser eller ulykkestilfælde på ryg eller nakke, medmindre der fra lægeligt hold kan påvises objektive fysiske årsager til sådan lidelse eller skade.
 • Ulykkestilfælde eller sygdom som du forsætligt har påført eller pådraget dig.

Dødsfald

 • Dødsfald som følge af selvmord.
 • Dødsfald som følge af alkohol- eller stofmisbrug, eller misbrug af lægemidler.
 • Dødsfald pga. ulykke, der fandt sted før Lånesikringen trådte i kraft.
 • Dødsfald som følge af deltagelse i krig eller politisk uro udenfor Danmark.

Skader anmeldes til MMA senest 6 måneder efter, at de er opstået.

Anmeldelsen udfyldes online på: https://tfbank.marshagency.dk

Hvis du som kunde ønsker at klage over TF Bank vedrørende TF Banks forsikringsformidling, bedes du kontakte TF Banks klagechef, info@tfbank.dk.

Din sag vil blive behandlet hurtigt, effektivt og omhyggeligt. TF Bank skal hurtigst muligt, men senest inden for 14 dage, skriftligt underrette dig om, hvordan forsikringsformidleren har vurderet sagen, og på hvilken måde forsikringsformidleren har fulgt op på sagen. Hvis din klage ikke kan imødekommes, modtager du en forklaring på beslutningen.

Er der herefter stadig uenighed om afgørelsen, kan forsikrede, hvis forsikrede er en privatperson, rette henvendelse til Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet for Forsikring er et upartisk nævn. I nævnet sidder repræsentanter for såvel Forbrugerrådet som Forsikringserhvervet. Klagen til Ankenævnet for Forsikring skal sendes på et særligt skema, som kan downloades fra www.ankeforsikring.dk.

Sammen med klageskemaet skal klageren betale et gebyr.